Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26803
Nhan đề: Bắc Giang nâng cao chất luợng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát từ cơ sở
Tác giả: Thu Hoài
Từ khoá: Bắc Giang nâng cao chất luợng
Hiệu quả công tác kiểm tra
Giám sát từ cơ sở
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kiểm tra;Số 12 .- Tr.35-37
Tóm tắt: Nhận thức rõ tầm quan trọng và vai trò, ý nghía, hiệu quả của công tác kiểm tra, giám sát đối với công tác xây dựng Đảng, nhất là trong tình hình Đảng ta đang đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; ngay sau Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2015-2020, Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 31-3-2016 về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2016-2020.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26803
ISSN: 1859-3046
Bộ sưu tập: Kiểm tra

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
630.87 kBAdobe PDF
Your IP: 44.200.25.51


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.