Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26804
Title: Nghiên cứu so sánh khách du lịch tại hai khu di sản văn hóa thế giới tại Việt Nam
Authors: Nguyễn, Kỳ Nam
Keywords: Di sản văn hóa
Khách du lịch di sản
Phân loại du khách
Hoàng thành Thăng Long
Thành nhà Hồ
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Xã hội và Nhân văn;Số 05(04) .- Tr.479-495
Abstract: Di sản, đặc biệt là các khu di sản văn hóa thế giới là một trong những động lực phát triển chính của ngành du lịch toàn cầu. Tại Việt Nam, các khu di sản thế giới đang trở thành những địa điểm tham quan độc đáo, thu hút hàng triệu lượt khách mỗi năm. Tuy nhiên, những nghiên cứu về khách du lịch tại các điểm đến là khu di sản văn hóa trong bối cảnh so sánh thì còn chưa có nhiều. Đặc biệt, những di tích như Hoàng thành Thăng Long và thành nhà Hồ đang thiếu những nghiên cứu thực nghiệm về du khách. Nghiên cứu này nhằm cung cấp số liệu so sánh về đặc tính du khách và xác định loại hình khách du lịch di sản tại hai khu di sản kể trên. Sự tương đồng và khác biệt của khách du lịch di sản sẽ được làm rõ, nhờ áp dụng mô hình nghiên cứu của McKercher (2002).
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26804
ISSN: 2354-1172
Appears in Collections:Khoa học Xã hội & Nhân văn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.02 MBAdobe PDF
Your IP: 34.204.174.110


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.