Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26821
Title: Đầu tư xây dựng và quản lý vận hành trong hệ thống khu dân cư mới Định hướng quan trọng trong chiến lược phát triển nhà ở TP. Hồ Chí Minh
Authors: Phạm, Trần Hải
Vương, Đình Huy
Lê, Hồng Nhật
Nguyễn, Như Ý
Nguyễn, Xuân Trường
Keywords: Khu dân cư mới
Đầu tư xây dựng
Thành phố Hồ Chí Minh
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Người xây dựng;Số 341+342 .- Tr.31-34
Abstract: Việc phát triển các khu dân cư mới (KDCM) đóng vai trò quan trọng trong phát triển đô thị nói chung và phát triển nhà ở nói riêng. Trong giai đoạn từ năm 1993 đến nay, theo thống kê sơ bộ, trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (TP. HCM) đã có gần 1.000 KDCM được lập quy hoạch chi tiết, đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng. Các KDCM này đã đóng góp đáng kể vào quá trình giải quyết chỗ ở cho người dân và làm thay đổi tích cực diện mạo đô thị.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26821
ISSN: 0866-8531
Appears in Collections:Người Xây dựng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.69 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.232.99


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.