Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26853
Title: Cơ cấu kinh tế và phát thải khí nhà kính ở Việt Nam
Authors: Tô, Trung Thành
Nguyễn, Thị Thanh Huyền
Bùi, Trinh
Keywords: Cân đối liên ngành
Khí nhà kính
Thu nhập
Tiêu dùng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 07 .-Tr.14-20
Abstract: Bài viết này trên cơ sở phát triển khung phân tích của mô hình cân đối liên ngành chuẩn và mô hình kinh tế - nhân khẩu học nhằm phân tích mối liên hệ giữa kinh tế - môi trường dựa vào bảng cân đối liên ngành của Việt Nam năm 2016. Nghiên cứu cho thấy dường như Việt Nam chưa quan tâm tới yếu tố môi trường và phát triển bền vững. Với cấu trúc kinh tế và những ưu tiên chính sách như Việt Nam đang áp dụng cho thấy, nền kinh tế không chỉ gây ô nhiễm không khí mà còn không hiệu quả. Nghiên cứu này cũng là cơ sở để đưa ra các gợi ý cũng như công cụ đánh giá một cách có hệ thống trong việc phân tích và hoạch định chính sách lồng ghép giữa kinh tế và môi trường.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26853
ISSN: 0866-7489
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.63 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.134.157


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.