Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26862
Nhan đề: Thực hiện chính sách liên kết vùng nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu ở vùng Tây Nam Bộ trong bối cảnh mới
Tác giả: Bùi, Quang Tuấn
Hà, Huy Ngọc
Từ khoá: Chính sách
Biến đổi khí hậu
Liên kết vùng
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 07 .- Tr.52-63
Tóm tắt: Bài viết đề cập đến các vấn đề sau: (i) một số biểu hiện và tác động của biến đổi khí hậu đến vùng Tây Nam Bộ; (ii) đánh giá việc thực hiện chính sách liên kết nội vùng trong ứng phó với biến đổi khí hậu; (iii) bối cảnh mới và các thách thức đối với liên kết nội vùng trong ứng phó với biến đổi khí hậu ở Tây Nam Bộ; trên cơ sở đó đưa ra một số trao đổi và khuyến nghị chính sách.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26862
ISSN: 0866-7489
Bộ sưu tập: Nghiên cứu Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
9.92 MBAdobe PDF
Your IP: 100.26.196.222


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.