Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26902
Title: Biện pháp hạn chế tác động tiêu cực của cơ chế giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư và nhà nước của các điều ước đầu tư: Phân tích từ kinh nghiệm của Úc và New Zealand
Authors: Trần, Việt Dũng
Keywords: Quyết tranh chấp
Kinh nghiệm của Úc và New Zealand
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Pháp lý Việt Nam;Số 08 .- Tr.108-116
Abstract: Cơ chế giải quyết tranh chấp giữa các nhà đầu tư (1SDS) của các điều ước đầu tư đang chịu nhiều sự chỉ trích cùng với sự gia tăng các vụ kiện và số lượng các nước bị ảnh hưởng. Điều này đã thúc đẩy một loạt các sáng kiến cải cách nhằm vào cả cơ chế ISDS và hệ thống điều ước đầu tư. Bài viết này nêu những bất cập của cơ chế ISDS, cũng như xem xét kinh nghiệm của Úc và New Zealand trong việc hạn chế tác động tiêu cực của ISDS lên các biện pháp, quyết sách của nhà nước.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26902
ISSN: 1859-3879
Appears in Collections:Khoa học Pháp lý

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.28 MBAdobe PDF
Your IP: 3.227.235.216


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.