Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26927
Nhan đề: Giới hạn nghĩa vụ bảo mật thông tin khách hàng trong hoạt động ngân hàng theo quy định của pháp luật Việt Nam
Tác giả: Nguyễn, Thị Kim Thoa
Từ khoá: Bảo mật
Hoạt động ngân hàng
Thông tin khách hàng
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Khoa học Pháp lý Việt Nam;Số 01 .- Tr.82-97
Tóm tắt: Bài viết phân tích một số vấn đề pháp lý liên quan đến giới hạn của nghĩa vụ bảo mật thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật Việt Nam, từ đó đưa ra một vài khuyến nghị nhằm hoàn thiện các quy định của pháp luật Việt Nam về vấn đề này.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26927
ISSN: 1859-3879
Bộ sưu tập: Khoa học Pháp lý

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
4.12 MBAdobe PDF
Your IP: 52.3.228.47


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.