Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26955
Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ lệ các hợp phần đến phản ứng khâu mạch nhựa epoxy biến tính dầu hạt cây đen (Cleidiocarpon cavaleriei) bằng dianhydrit piromelitic
Authors: Đỗ, Minh Thành
Lê, Xuân Hiền
Nguyễn, Tiến Dũng
Đàm, Xuân Thắng
Keywords: Epoxy resin
Dianhydrite pyromellitic
Biến tính
Dầu cây hạt đen
Khâu mạch nhựa
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Hóa học;Tập 56, Số 01 .- Tr.122-126
Abstract: Bài báo này trình bày một số kết quả nghiên cứu phản ứng khâu mạch nhựa epoxy biến tính dầu hạt cây đen bằng dianhydrit piromelitic.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26955
ISSN: 0866-7144
Appears in Collections:Hóa học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.86 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.254.197


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.