Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26968
Title: Văn học ứng dụng, học gì
Authors: Hồ, Quốc Hùng
Keywords: Văn học
Ứng dụng
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Văn học;Số 04 .- Tr.112-119
Abstract: Trong Tạp chí Nghiên cứu văn học số 1-2019, chúng tôi có dịp nêu vấn đề này trong chừng mực hiểu biết về xu thế dạy văn dưới góc độ tổng quan qua một vài khía cạnh theo hướng ứng dụng trong và ngoài nước. Liền sau đó, ý kiến bày tỏ thái độ đồng tình của GS. Trần Đình Sử được đăng trên tạp chí văn học số 3 năm 2019. Giáo sư đã làm sáng tỏ thêm vấn đề và còn nhấn mạnh về sự đòi hỏi bức xúc của đời sống xã hội trong xu thế hội nhập cũng như dự báo tính khả thi của việc ứng dụng văn vào nhiều lĩnh vực phi truyền thống trên tinh thần cổ xúy cho xu hướng mới đang trong thời kỳ hình thành nghành học này ở nước ta.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26968
ISSN: 0494 - 6928
Appears in Collections:Nghiên cứu Văn học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.59 MBAdobe PDF
Your IP: 54.144.55.253


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.