Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26972
Nhan đề: Về xác định đột phá chiến lược trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030
Tác giả: Bùi, Văn Huyền
Từ khoá: Đột phá chiến lược
Kinh tế - xã hội
Giải pháp tổng thể
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Cộng sản;Số 943 .- Tr.41-47
Tóm tắt: Muốn phát triển và thịnh vượng, Đảng cầm quyền và nhà nước cần xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội với các mục tiêu, quan điểm và giải pháp tổng thể. Với ý nghĩa đó, đột phá chiến lược phản ánh các lựa chọn ở tầm vĩ mô, có ý nghĩa quyết định, chiến lược. Đồng thời, đột phá chiến lược cũng hàm nghĩa tác động vào các khâu, các vấn đề, nội dung then chốt, cốt lõi để thực hiện thành công chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Việc xác định “đúng” và “trúng” các khâu đột phá chiến lược có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với sự hùng cường, hưng thịnh của quốc gia.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26972
ISSN: 0866-7276
Bộ sưu tập: Cộng sản

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.72 MBAdobe PDF
Your IP: 44.221.66.130


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.