Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27075
Title: Thu hút và sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức của các tổ chức đa phương tại vùng dân tộc thiểu số và miền núi Việt Nam¹
Authors: Nguyễn, Thị Kim Chi
Trần, Mạnh Quyền
Trần, Minh Hằng
Keywords: ODA
Tổ chức đa phương
Thu hút và sử dụng ODA
Vốn hỗ trợ phát triển
Việt Nam
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Dân tộc học;Số 03 .- Tr.14-28
Abstract: Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) là nguồn vốn của các nước phát triển cho các nước đang phát triển và nước nghèo vay để phát triển kinh tế, nâng cao phúc lợi thông qua các tổ chức tài chính quốc tế lớn. ODA cho Việt Nam gần ba thập niên qua có vai trò rất lớn để phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Về quy mô, vốn ODA cho vùng này tăng dần theo các giai đoạn, nhất là từ năm 2011 đến nay. Vốn ODA và vay ưu đãi phương lũy kế theo ngành nông nghiệp, phát triển nông thôn, xóa đói giảm nghèo; trong đó môi trường, giao thông vận tải là những lĩnh vực sử dụng nguồn vốn vay nhiều nhất, bao gồm cả viện trợ không hoàn lại. Nguồn vốn này đã hỗ trợ tài chính, nâng cao năng lực và điều kiện y tế chăm sóc sức khỏe cộng đồng, phát triển giáo dục, xóa đói giảm nghèo… ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi, góp phần thực hiện thắng lợi chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước ta trong thời kỳ Đổi mới. Bài viết đề cập đến thực trạng thu hút và sử dụng ODA của các tổ chức đa phương, đề ra một số giải pháp sử dụng hiệu quả nguồn vốn này tại vùng dân tộc thiểu số và miền núi Việt Nam.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27075
Appears in Collections:Dân tộc học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.11 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.107.166


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.