Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27077
Title: Mạng lưới xã hội và sinh kế của người Cơ-tu ở khu tái định cư thủy điện A Vương và người Ca dong ở khu tái định cư thủy điện Sông Tranh 2, tỉnh Quảng Nam¹
Authors: Phạm, Thị Thu Hà
Keywords: Mạng lưới xã hội
Sinh kế
Thủy điện
Tái định cư
Người Cơ-tu
Người Ca dong
Quảng Nam
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Dân tộc học;Số 03 .- Tr.29-39
Abstract: Dựa trên kết quả nghiên cứu tại xã Mà Cooih (huyện Đông Giang) và xã Trà Bui (huyện Bắc Trà My), bài viết tập trung làm rõ những tác động của mạng lưới xã hội tới sinh kế của người Cơ-tu và Ca dong nơi đây. Quá trình tái định cư thủy điện A Vương và Song Tranh 2 khiến người dân bị mất tư liệu sản xuất và nghề nghiệp truyền thống, song với sự năng động, linh hoạt họ đã nhanh chóng thích nghi và vận dụng tốt nguồn vốn xã hội của mình như quan hệ gia đình, dòng họ, cộng đồng để đảm bảo sinh kế, vượt qua những khó khăn ban đầu khi di chuyển về nơi ở mới cũng như thời gian về sau. Những tác động sau tái định cư thủy điện tạo nên nhiều thay đổi về cơ cấu tổ chức xã hội ở hai tộc người và đặt ra nhiều vấn đề cần giải quyết như: giảm tính cố kết, mâu thuẫn cộng đồng… ở một bộ phận dân cư ngày càng tăng.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27077
Appears in Collections:Dân tộc học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.53 MBAdobe PDF
Your IP: 18.205.56.183


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.