Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27099
Nhan đề: Tri thức địa phương trong thích ứng với biến đổi khí hậu của các dân tộc thiểu số ở Việt Nam¹
Tác giả: Nguyễn, Thẩm Thu Hà
Từ khoá: Biến đổi khí hậu
Dân tộc thiểu số
Thích ứng
Tri thức địa phương
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Dân tộc học;Số 03 .- Tr.91-102
Tóm tắt: Tri thức địa phương là những hiểu biết của con người khi tiếp xúc với môi trường xung quanh, từ đó hình thành những phương thức ứng xử thích hợp. Tri thức địa phương của các cộng đồng tộc người được hình thành trong hoạt động sản xuất, thường xuyên được kiểm nghiệm, chọn lọc trong quá trình vận động của cuộc sống để ngày càng thích nghi với môi trường. Bài viết này phân tích vai trò của tri thức địa phương và việc kết hợp giữa tri thức địa phương với tri thức khoa học trong thích ứng với biến đổi khí hậu ở cấp cộng đồng của các dân tộc thiểu số (DTTS), từ đó đề xuất một số khuyến nghị nhằm nâng cao năng lực của cộng đồng trong thích ứng với biến đổi khí hậu.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27099
Bộ sưu tập: Dân tộc học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.81 MBAdobe PDF
Your IP: 54.236.59.154


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.