Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27102
Title: Thúc đẩy tài chính toàn diện thông qua giải pháp công nghệ tài chính và một số khuyên nghị cho Viêt Nam
Authors: Trần, Hoàng Minh
Đoàn, Anh Tuấn
Keywords: Phát triển Fintech
Thúc đẩy tài chính toàn diện
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tap chi Kinh tế và Dự báo;Số 14 .- Tr.77-80
Abstract: Việt Nam là quốc gia có hệ sinh thái công nghệ tài chính (Fintech) non trẻ, nhưng đang ngày càng phát triển mạnh mẽ, từ cho vay ngân hàng, chấm điểm tín dụng tới thanh toán di động... Việc sử dụng giải pháp Fintech để thúc đẩy tài chính toàn diện ở nước ta là phù hợp với bối cảnh Cách mạng Công nghiệp 4.0. Bài viết chỉ ra những cơ hội, thách thức của Fintech, từ đó đưa ra một số khuyến nghị, giải pháp để phát triển Fintech nhằm thúc đẩy tài chính toàn diện ở Việt Nam.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27102
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.65 MBAdobe PDF
Your IP: 44.221.66.130


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.