Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27104
Title: Một số vấn đề đặt ra trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị tín ngưỡng của người Dao Quần Chẹt ở Thái Nguyên hiện nay
Authors: Đàm, Thị Uyên
Mai, Thị Hồng Vĩnh
Keywords: Bảo tồn văn hóa
Dao Quần Chẹt
Tín ngưỡng
Tỉnh Thái Nguyên
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Dân tộc học;Số 03 .- Tr.112-118
Abstract: Tín ngưỡng của người Dao Quần Chẹt ở Thái Nguyên chứa đựng nhiều giá trị, có vai trò quan trọng trong đời sống tộc người cần được bảo tồn và phát huy. Tuy nhiên, công tác bảo tồn và phát huy các giá trị tín ngưỡng của người Dao Quần Chẹt ở địa phương hiện nay đang tồn tại một số vấn đề bất cập. Vì vậy, bài viết này tập trung làm rõ một số khó khăn, hạn chế trong công tác bảo tồn các giá trị tín ngưỡng của người Dao Quần Chẹt ở nơi đây, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo tồn, phát huy giá trị của tín ngưỡng trong đời sống người Dao Quần Chẹt ở Thái Nguyên.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27104
Appears in Collections:Dân tộc học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.26 MBAdobe PDF
Your IP: 54.85.57.0


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.