Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27104
Nhan đề: Một số vấn đề đặt ra trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị tín ngưỡng của người Dao Quần Chẹt ở Thái Nguyên hiện nay
Tác giả: Đàm, Thị Uyên
Mai, Thị Hồng Vĩnh
Từ khoá: Bảo tồn văn hóa
Dao Quần Chẹt
Tín ngưỡng
Tỉnh Thái Nguyên
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Dân tộc học;Số 03 .- Tr.112-118
Tóm tắt: Tín ngưỡng của người Dao Quần Chẹt ở Thái Nguyên chứa đựng nhiều giá trị, có vai trò quan trọng trong đời sống tộc người cần được bảo tồn và phát huy. Tuy nhiên, công tác bảo tồn và phát huy các giá trị tín ngưỡng của người Dao Quần Chẹt ở địa phương hiện nay đang tồn tại một số vấn đề bất cập. Vì vậy, bài viết này tập trung làm rõ một số khó khăn, hạn chế trong công tác bảo tồn các giá trị tín ngưỡng của người Dao Quần Chẹt ở nơi đây, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo tồn, phát huy giá trị của tín ngưỡng trong đời sống người Dao Quần Chẹt ở Thái Nguyên.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27104
Bộ sưu tập: Dân tộc học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.26 MBAdobe PDF
Your IP: 54.236.59.154


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.