Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27142
Title: Phát triển kinh tế tư nhân ở Việt Nam hiện nay
Authors: Kim Ngọc
Trần, Thị Kim Dung
Keywords: Kinh tế tư nhân
Phát triển
Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Xã hội Việt Nam;Số 09 .- Tr.13-21
Abstract: Hiện nay ở Việt Nam, vi trí, vai trò của kinh tế tư nhân (KTTN) được nhận thức rõ hơn và đánh giá đúng hơn. KTTN ngày càng đóng góp lớn hơn trong việc huy động các nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, tăng trưởng kinh tế, tái cơ cấu nền kinh tế, tăng thu ngân sách nhà nước, cải thiện đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội và giải quyết các vấn đề xã hội. Tuy nhiên, KTTN cũng còn không ít những hạn chế, yếu kém. Tốc độ tăng trưởng của KTTN có xu hướng giảm trong những năm gần đây; phần lớn doanh nghiệp tư nhân có quy mô nhỏ, trình độ công nghệ thấp và chậm đổi mới; khả năng tham gia chuỗi giá trị sản xuất trong nước, khu vực và toàn cầu còn nhiều hạn chế... Để KTTN phát triển nhanh, bền vững, trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế, cần có những phân tích, đánh giá và các giải pháp thích hợp.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27142
ISSN: 1013 - 4328
Appears in Collections:Toán học và tuổi trẻ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
6.09 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.134.157


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.