Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27182
Title: Tích tụ đất đai ở Trung Quốc: Nghiên cứu trường hợp tỉnh Hồ Nam
Authors: Đỗ, Hoài Nam
Hoàng, Thế Anh
Keywords: Hồ Nam
Nông thôn
Lưu chuyển đất đai
Tích tụ đất đai
Trung Quốc
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc;Số 05 .- Tr.3-19
Abstract: Bài viết nhìn lại quá trình cải cách thể chế ruộng đất ở nông thôn Trung Quốc từ khi cải cách mở cửa (1978) đến nay, trong đó tập trung phân tích cách thức và những thử nghiệm ở tỉnh Hồ Nam, một tỉnh nông nghiệp lớn, có tính đại diện về lưu chuyển, tích tụ đất đai cho việc sản xuất, kinh doanh quy mô ở nông thôn Trung Quốc từ sau Đại hội XVIII ĐCS Trung Quốc (2012) tới nay, với một số mô hình như: Mô hình ruộng cổ phần ở thành phố Lưu Dương, mô hình lưu chuyển đất phát triển kinh tế tập thể ở thôn Khai Tuệ, mô hình hợp tác phát triển ngành nghề giữa các chủ thể khác nhau ở huyện Trường Sa và mô hình quy hoạch đất đai hỗn hợp ở thôn Tầm Long Hà. Từ đó đưa ra một số gợi mở về kinh nghiệm tích tụ đất đai ở Trung Quốc.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27182
ISSN: 0868-3670
Appears in Collections:Nghiên cứu Trung Quốc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.29 MBAdobe PDF
Your IP: 35.172.111.47


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.