Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27185
Title: Xây dựng Đảng về tư tưởng của ĐCS Trung Quốc và một số gợi mở cho Việt Nam
Authors: Hoàng, Minh Quân
Keywords: ĐCS Trung Quốc
Tư tưởng của Đảng
Xây dựng Đảng
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc;Số 05 .- Tr.29-38
Abstract: Đảng Cộng sản (ĐCS) Trung Quốc luôn nhấn mạnh và đề cao vấn đề xây dựng Đảng về tư tưởng, xem việc xây dựng tư tưởng chính là xây dựng nền tảng của Đảng. Trong thời gian qua, ĐCS Trung Quốc đã có nhiều nỗ lực trong việc tăng cường xây dựng Đảng về tư tưởng, thể hiện ở hai phương diện cơ bản: Xây dựng nền tảng tư tưởng cho Đảng và vũ trang về mặt tư tưởng cho toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Trong bài viết, chúng tôi đề cập đến những nội dung chính trong quan điểm của ĐCS Trung Quốc về vấn đề xây dựng Đảng về tư tưởng, cũng như cách làm cụ thể của họ đối với vấn đề này, từ đó đưa ra một vài gợi mở cho vấn đề xây dựng Đảng về tư tưởng ở Việt Nam.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27185
ISSN: 0868-3670
Appears in Collections:Nghiên cứu Trung Quốc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.14 MBAdobe PDF
Your IP: 100.24.113.182


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.