Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27188
Title: Một số biện pháp dạy học đại số và giải tích 11 theo hướng gắn với bối cảnh thực tiễn ở trường trung học phổ thông
Authors: Trần, Trung
Nguyễn, Thị Dung
Keywords: Đại số
Giải tích 11
Giảng viên
Sinh viên
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục;Số 479 .- Tr.8-12
Abstract: Toán học có mối liên hệ mật thiết với thực tiễn và được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau của khoa học, công nghệ cũng như trong sản xuất và đời sống của con người (Trần Trung và Nguyễn Mạnh Cường, 2017). Theo chương trình giáo dục phổ thông mới.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27188
ISSN: 2354-0753
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.59 MBAdobe PDF
Your IP: 35.168.62.171


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.