Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27189
Title: Giải quyết “vấn đề Sơn Đông” tại Hội nghị Versailles và ảnh hưởng của nó đối với phong trào Ngũ Tứ
Authors: Nguyễn, Văn Tuấn
Keywords: Hội nghị Vesailles
Phong trào Ngũ Tứ
“Vấn đề Sơn Đông”
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc;Số 05 .- Tr.49-58
Abstract: Sau khi Chiến tranh Thế giới thứ Nhất kết thúc, các nước thắng trận đã tổ chức Hội nghị Versailles để phân chia lại thế giới, thiết lập trật tự mới sau chiến tranh. Trong hội nghị này, “Vấn đề Sơn Đông” được đưa ra bàn bạc và phán quyết. có ảnh hưởng lớn đến tình hình Trung Quốc. Trong bài viết này, chúng tôi tập trung trình bày về quá trình giải quyết “Vấn để Sơn Đông” tại hội nghị nói trên và ảnh hưởng của nó đối với phong trào Ngũ Tứ ở Trung Quốc.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27189
ISSN: 0868-3670
Appears in Collections:Nghiên cứu Trung Quốc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.08 MBAdobe PDF
Your IP: 100.24.113.182


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.