Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27193
Title: Đảng bộ Liên khu III lãnh đạo xây dựng lực lượng dân quân du kích trong những năm đầu kháng chiến chống thực dân Pháp (1948-1949)
Authors: Nguyễn, Trường Cảnh
Lê, Đức Thuận
Keywords: Dân quân du kích
Liên khu III
Đảng bộ Liên khu III kháng chiến chống thực dân Pháp
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 03 .- Tr.9-13
Abstract: Khi đánh giá vai trò của lực lượng dân quân du kích, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: "Dân quân, tự vệ, du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là một bức tường sắt của Tổ quốc. Vô luận địch nhân hung bạo thế nào, hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó thì địch nào cũng phải tan rã". Ngay khi mới thành lập, Đảng bộ Liên khu III đã chú trọng xây dựng lực lượng dân quân du kích, góp phần quan trọng vào việc phá tan kế hoạch lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, dùng người Việt đánh người Việt của thực dân Pháp.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27193
ISSN: 0936-8477
Appears in Collections:Lịch sử Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.86 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.117.191


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.