Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27200
Title: Quan điểm của Hồ Chí Minh về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng và sự vận dụng trong giai đoạn hiện nay
Authors: Đoàn, Mạnh Hùng
Keywords: Tư tưởng Hồ Chí Minh
Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 03 .- Tr.24-29
Abstract: Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam, đã để lại di sản tư tưởng quan trọng về công tác xây dựng Đảng nói chung và về xây dựng một chính Đảng duy nhất cầm quyền lãnh đạo sự nghiệp xây dựng CNXH nói riêng. Trong đó, quan điểm của Người về công tác kiểm tra, giám sát vẫn còn nguyên giá trị và tính thời sự, định hướng cho công tác kiểm tra, giám sát của Đảng hiện nay.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27200
ISSN: 0936-8477
Appears in Collections:Lịch sử Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.49 MBAdobe PDF
Your IP: 3.227.240.72


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.