Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27202
Title: Tìm hiểu phong cách tư duy Hồ Chí Minh
Authors: Đỗ, Thị Yến
Keywords: Tư tưởng Hồ Chí Minh
Phong cách tư duy
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 03 .- Tr.30-33
Abstract: Phong cách tư duy là những đặc điểm riêng, độc đáo, có tính hệ thông, ổn định, đặc trưng trong tư duy của một chủ thể. Phong cách tư duy Hồ Chí Minh là một bộ phận quan trọng trong di sản tư tưởng của Người, đó là phong cách tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo và thiết thực. Các yếu tố đó liên hệ mật thiết, không tách rời nhau tạo nên nét đặc sắc, riêng có trong phong cách tư duy của Hồ Chí Minh, đồng thời có giá trị bền vững, phổ biến.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27202
ISSN: 0936-8477
Appears in Collections:Lịch sử Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.21 MBAdobe PDF
Your IP: 3.227.240.72


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.