Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27204
Title: Tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước theo Nghị qyết Trung ương 6, khóa XII của Đảng
Authors: Trần, Đình Thắng
Lê, Thị Thùy Linh
Keywords: Sắp xếp, tinh gọn
Hiệu lực, hiệu quả
Bộ máy nhà nước
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 03 .- Tr.40-44
Abstract: Quán triệt NQTƯ 6 khóa XII (10-2017) của Đảng vào cải cách, sắp xếp, tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước (BMNN) là yêu cầu cấp thiết, cấp bách và chiến lược; bảo đảm nguyên tắc chinh trị-pháp lý, với quyết tâm và trách nhiệm chính trị cao của Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị; cải cách cơ cấu tổ chức bộ máy gắn với đổi mới, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ và đổi mới công tác cán bộ, nhân sự; đẩy mạnh phân cấp và ứng dụng công nghệ thông tin.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27204
ISSN: 0936-8477
Appears in Collections:Lịch sử Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.98 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.206.122


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.