Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27206
Title: Chủ nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân: Từ Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản đến hiện thực cách mạng
Authors: Nguyễn, Viết Thảo
Keywords: Chủ nghĩa quốc tế
Giai cấp công nhân
Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 03 .- Tr.50-56
Abstract: Cách đây 170 năm, C.Mác và Ph.Ăngghen đã kết thúc bản Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản bằng khẩu hiệu mang tính cương lĩnh phản ánh chủ nghĩa quốc tế (CNQT) của giai cấp công nhân (GCCN): "Vô sản toàn thế giới, đoàn kết lại!" Thực tiễn cách mạng vô sản từ đó đến nay đã khẳng định CNQT của GCCN đã được thực tiễn kiểm nghiệm là nguyên tắc hoạt động đặc trưng nhất của những lực lượng cộng sản chân chính; là nguyên lý xuyên suốt lý luận và thực tiễn của CNXH khoa học.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27206
ISSN: 0936-8477
Appears in Collections:Lịch sử Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.31 MBAdobe PDF
Your IP: 3.234.143.26


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.