Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27218
Title: Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản của C.Mác, Ph.Ăngghen và phân tích so sánh quá trình chuyển đổi kinh tế tại Nga, Trung Quốc, Việt Nam
Authors: Ostrovskii, A.
Keywords: Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản
Chuyển đổi kinh tế
Nga
Trung Quốc
Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 03 .- Tr.68-72
Abstract: Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản được xuất bản vào năm 1847, khi khái niệm quyền dân chủ và tự do ở hầu hết các quốc gia đều chưa rõ ràng. Tại thời điểm đó, những tác giả đã cho ra đời Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản dựa trên yêu cầu “bắt buộc lật đổ giai cấp tư sản”, khi giai cấp vô sản đứng lên làm tầng lớp cầm quyền chính là sự chiến thắng của dân chủ”. Vào cuối thế kỷ XIX, ở một số quốc gia tư bản tiên tiến, tình hình đã thay đổi mạnh mẽ sau khi giai cấp lao động thành lập công đoàn và các tổ chức chính trị và giành được quyền dân chủ.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27218
ISSN: 0936-8477
Appears in Collections:Lịch sử Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.01 MBAdobe PDF
Your IP: 3.226.248.180


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.