Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27218
Nhan đề: Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản của C.Mác, Ph.Ăngghen và phân tích so sánh quá trình chuyển đổi kinh tế tại Nga, Trung Quốc, Việt Nam
Tác giả: Ostrovskii, A.
Từ khoá: Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản
Chuyển đổi kinh tế
Nga
Trung Quốc
Việt Nam
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 03 .- Tr.68-72
Tóm tắt: Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản được xuất bản vào năm 1847, khi khái niệm quyền dân chủ và tự do ở hầu hết các quốc gia đều chưa rõ ràng. Tại thời điểm đó, những tác giả đã cho ra đời Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản dựa trên yêu cầu “bắt buộc lật đổ giai cấp tư sản”, khi giai cấp vô sản đứng lên làm tầng lớp cầm quyền chính là sự chiến thắng của dân chủ”. Vào cuối thế kỷ XIX, ở một số quốc gia tư bản tiên tiến, tình hình đã thay đổi mạnh mẽ sau khi giai cấp lao động thành lập công đoàn và các tổ chức chính trị và giành được quyền dân chủ.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27218
ISSN: 0936-8477
Bộ sưu tập: Lịch sử Đảng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.01 MBAdobe PDF
Your IP: 54.236.59.154


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.