Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27225
Title: Phát huy nhân tố con người trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay dựa trên cơ sở tư tưởng triết học HCM.
Authors: Phan, Văn Phúc
Nguyễn, Thị Thùy Dương
Keywords: Triết học
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Với mục đích nghiên cứu phát huy nhân tố con người dựa trên cơ sở tư tưởng triết học Hồ Chí Minh, luận văn đã nghiên cứu, phân tích vấn đề con người trong quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin về con người để thấy rõ sự phát triển trong tư tưởng triết học Hồ Chí Minh về vấn đề con người. Trên cơ sở đó, luận văn phân tích thực trạng và đề ra một số giải pháp để phát huy nhân tố con người trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay. Kết cấu luận văn còn gồm 2 chương: Chương 1: Luận văn nêu ra cơ sở hình thành tư tưởng triết học Hồ Chí Minh. Trong đó luận văn đã khái quát được thân thế và sự nghiệp của Hồ Chí Minh, nêu ra được quan điểm trước Mác về con người và quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin về con người. Ngoài ra, đã nêu ra được nội dung cơ bản của tư tưởng triết học Hồ Chí Minh. Chương 2: Từ nội dung của chương 1, đã nêu ra thực trạng và giải pháp để phát huy nhân tố con người trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay.
Description: 64 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27225
Appears in Collections:Khoa Khoa học Chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.07 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.209.138


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.