Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2723
Title: Tư tưởng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời đại mới : Bước phát triển về lý luận của Trung Quốc
Authors: Nguyễn, Anh Chương
Keywords: Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc
Tập Cận Bình
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc;Số 02 .- Tr.3-9
Abstract: Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ XIX (10 – 2017) đã quyết định đưa “Tư tưởng CNXH đặc sắc Trung Quốc thời đại mới của Tập Cận Bình” vào Điều lệ Đảng. Cùng với Chủ nghĩa Mác – Lênin, “Tư tưởng Mao Trạch Đông”, “Lý luận Đặng Tiểu Bình”, thuyết “Ba đại diện”, “Quan điểm phát triển khoa học”, tư tưởng này trở thành kim chỉ nam để thực hiện mục tiêu “phục hưng vĩ đại dân tộc Trung Hoa” trong “thời đại mới” của Trung Quốc. Đây được xem là thành quả mới nhất của quá trình “Trung Quốc hóa Chủ nghĩa Mác”, là sự kế thừa, bổ sung và phát triển mới về lý luận, đường lối xây dựng “Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc” gắn với vai trò của nhà lãnh đạo Tập Cận Bình. Nội dung của tư tưởng này đề cập toàn diện về mục tiêu, nhiệm vụ, bố cục tổng thể; bố cục chiến lược, phương hướng phát triển, động lực phát triển, bước đi chiến lược, điều kiện bên ngoài, sự bảo đảm về chính trị. Qua đó, Trung Quốc tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng, kiên trì thực hiện đường lối xây dựng đất nước theo con đường của riêng mình, tăng cường sức mạnh trở thành một cường quốc của thế giới.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2723
ISSN: 0868-3670
Appears in Collections:Nghiên cứu Trung Quốc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_409.89 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.200.236.68


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.