Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27232
Title: Vai trò của vương quốc Phổ trong cuộc cách mạng của giai cấp tư sản Đức những năm 1848 – 1849
Authors: Nguyễn, Mậu Hùng
Keywords: Dân chủ tư sản
Vương quốc Phổ
Cách mạng 1848 – 1849
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu;Số 07 .- Tr.55-67
Abstract: Mặc dù muốn làm một cuộc cách mạng theo mô hình của Pháp năm 1789 để lên cầm quyền và thiết lập nền chuyên chính dân chủ tư sản, nhưng giới tư sản Đức trong cuộc Cách mạng 1848 – 1849 vừa thiếu quyết tâm chính trị lẫn thực lực quân sự. Thực tế đó làm cho giai cấp tư sản Đức không chỉ bị chia rẽ thành hai bộ phận chính mà còn lệ thuộc vào các lực lượng khác. Trong khi giới trí thức tiểu tư sản cách mạng dựa hẳn vào lực lượng quần chúng, giới đại tư sản phải lệ thuộc vào sức mạnh quân sự của Áo và Phổ. Trong hoàn cảnh đó, Vương quốc Phổ đã chứng minh được vai trò quyết định của mình đối với không chỉ các vấn đề cách mạng của giai cấp tư sản mà còn đối với quá trình giải quyết vấn để nước Đức giữa thế kỷ XIX.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27232
ISSN: 0868-3581
Appears in Collections:Nghiên cứu Châu Âu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
8.16 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.176.80


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.