Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2724
Title: So sánh quá trình cải cách tư pháp ở Việt Nam và Trung Quốc
Authors: Bùi, Thị Thu Hiền
Keywords: Cải cách
Thể chế
Tư pháp
Trung Quốc
Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc;Số 02 .- Tr.10-22
Abstract: Việt Nam và Trung Quốc là hai quốc gia láng giềng có nhiều điểm tương đồng về kinh tế, chính trị, văn hóa. Trong bối cảnh cả hai nước đều thực hiện công cuộc đổi mới mở cửa (cải cách mở cửa), nhiều vấn đề hai nước gặp phải giống nhau và có tính gợi mở đối với mỗi bên. Cải cách tư pháp ở hai nước, có những điểm tương đồng và khác biệt do quy mô dân số và mức độ phát triển của hai nước. Trên cơ sở bối cảnh của cải cách tư pháp mỗi nước, bài viết so sánh những điểm giống và khác nhau của cải cách tư pháp ở hai nước trong giai đoạn hiện nay.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2724
ISSN: 0868-3670
Appears in Collections:Nghiên cứu Trung Quốc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_786.05 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 100.24.113.182


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.