Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27279
Title: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay
Authors: Ngô, Thị Khánh
Keywords: Chủ nghĩa Mác - Lênin
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Nền tảng tư tưởng
Đảng Cộng sản.
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Triết học;Số 04 .- Tr.3-10
Abstract: Bài viết luận giải để khẳng định rằng, chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, các thế lực phản động và thù địch ra sức thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, xuyên tạc, phủ nhận và tìm mọi cách nhằm xóa bỏ nền tảng tư tưởng của Đảng trong đời sống xã hội Việt Nam. Thực tiễn hiện nay đòi hỏi chúng ta phải có các giải pháp đồng bộ và hiệu quả để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp cách mạng trong tình hình mới.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27279
ISSN: 0866-7632
Appears in Collections:Triết học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.45 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.176.80


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.