Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2729
Title: Nhìn lại cuộc di cư lớn của người Hoa vào Đàng trong năm Kỷ Mùi (1679)
Authors: Nguyễn, Đình Cơ
Keywords: Người Hoa
Năm Kỷ Mùi
Nam Bộ
Đàng Trong
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc;Số 02 .- Tr.45-52
Abstract: Không kể những người di cư tự phát và đơn lẻ, cuộc di cư của nhóm Dương Ngạn Địch và Trần Thượng Xuyên vào năm Kỷ Mùi (1679) là cuộc di dân có tổ chức lớn nhất đầu tiên của người Hoa vào Đàng Trong. Từ trước đến nay, khi nhắc đến sự kiện này, các nhà nghiên cứu chủ yếu dựa vào các công trình sử học đầu thế kỷ XIX (Gia định thành thông chí, Đại Nam thực lục, Đại Nam nhất thống chí…) để phục dựng lại quá trình di cư, định cư của nhóm “phản Thanh phục Minh” này đối với vùng đất Nam Bộ trong buổi đầu. Tuy nhiên, trên cơ sở đối sánh các công trình trên với những ghi chép của Nguyễn Khoa Chiêm, Lê Quý Đôn (ở thế kỷ XVIII) cùng một số sử liệu nước ngoài, tác giả cho rằng cần phải có sự nghiên cứu, đánh giá lại về cuộc di cư lớn này của người Hoa ở cuối thế kỷ XVII.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2729
ISSN: 0868-3670
Appears in Collections:Nghiên cứu Trung Quốc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_477.45 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.237.66.86


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.