Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27291
Title: V.I.Lênin phê phán nhà dân túy N.Mikhailốpxki, bảo vệ chủ nghĩa duy vật lịch sử của C.Mác
Authors: Mai, Thị Thanh
Keywords: Dân túy
Chủ nghĩa dân túy
Dân chủ - xã hội
Chủ nghĩa duy vật lịch sử
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Triết học;Số 04 .- Tr.20-26
Abstract: Các nhà dân túy tự do Nga, trong đó có N.Mikhailốpxki đã sử dụng những phương pháp chủ quan, phản khoa học, tùy tiện xuyên tạc chủ nghĩa duy vật lịch sử của C.Mác là không có cơ sở; chủ nghĩa duy vật chưa bao giờ được chứng minh một cách khoa học; sinh con, đẻ cái do kinh tế là sai, mà do thừa kế; cơ sở của dân tộc không phải kinh tế, mà là thị tộc; C.Mác đã dùng tam đoạn thức của Hêghen để chứng minh sự tiêu vong của chủ nghĩa tư bản; sự ra đời chủ nghĩa xã hội... V.I.Lênin đã bác bỏ một cách có căn cứ lý luận và thực tiễn quan điểm này và chỉ rõ bản chất tư sản, phản động của phái dân túy nói chung, của N.Mikhailốpxki nói riêng để bảo vệ chủ nghĩa duy vật lịch sử của C.Mác.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27291
ISSN: 0866-7632
Appears in Collections:Triết học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.92 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.171.156


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.