Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27292
Title: Xác định mức protein thích hợp trong khẩu phần nuôi gà VBT giai đoạn đẻ trứng
Authors: Bạch, Mạnh Điều
Chu, Thị Thanh Thủy
Nguyễn, Thị Mười
Nguyễn, Thị Thanh Vân
Nguyễn, Trung Hiếu
Triệu, Thị Vân
Nguyễn, Văn Học
Nguyễn, Văn Tám
Phạm, Thị Thanh Bình
Phạm, Công Thiếu
Dương, Thanh Tùng
Keywords: Gà VBT
Protein
Đẻ trứng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi;Số 86 .- Tr.47-56
Abstract: Nghiên cứu các mức protein trong khẩu phần thức ăn nuôi gà VBT sinh sản giai đoạn đẻ trứng với số lượng theo dõi là 480 gà mái lai VBT 20 tuần tuổi, Được triển khai tại Trung tâm Thực nghiệm và Bảo tồn vật nuôi từ 5/2016 – 4/2017. Nghiên cứu ảnh hưởng của các mức protein trong khẩu phần đến năng suất sinh sản của gà mái lai VBT.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27292
ISSN: 1859-0802
Appears in Collections:Khoa học Công nghệ Chăn nuôi (Journal of Animal Science and Technology)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.38 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.16.210


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.