Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27301
Title: Mấy vấn đề về chính sách pháp luật phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay
Authors: Bùi, Đức Hiển
Keywords: Chính sách pháp luật
Phát triển bền vững
Bảo vệ môi trường
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Tài nguyên và Môi trường;Số 10(336) .- Tr.21-23
Abstract: Phát triển bền vững là sự phát triển của thế hệ hiện tại mà không gây trở ngại cho thế hệ tương lai trên cơ sở kết hợp chặt chẽ, hợp lý, hài hòa giữa phát triển kinh tế với phát triển xã hội và bảo vệ môi trường. Để khắc phục được mặt trái của nền kinh tế thị trường, việc nghiên cứu xây dựng, hoàn thiện chính sách pháp luật về phát triển bền vững, đảm bảo hài hòa giữa phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường và phát triển xã hội bền vững đóng vai trò quan trọng.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27301
ISSN: 1859-1477
Appears in Collections:Tài nguyên và Môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.32 MBAdobe PDF
Your IP: 18.206.194.21


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.