Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27313
Nhan đề: Khuynh hướng Tân Nho gia của Trần Trọng Kim trong nho giáo
Tác giả: Nguyễn, Kim Sơn
Từ khoá: Nho giáo
Tân Nho gia
Đạo thống
Đông thể Tây dụng
Trực giác
Lý trí
Khoa học
Truyền thống
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Triết học;Số 04 .- Tr.52-59
Tóm tắt: Bài viết luận giải nhằm làm rõ khuynh hướng Tân Nho gia của Trần Trọng Kim qua tác phẩm “Nho giáo” của ông, tập trung trên một số khía cạnh: Mục tiêu của việc viết “Nho giáo”, diện mạo mới của Nho giáo qua sự nhận diện và phân tích của Trần Trọng Kim, vật cùng tắc biến và khẳng định tính tất yếu của sự cách tân Nho giáo; vấn đề phương Đông và phương Tây; Nho giáo và vấn đề dân tộc từ góc nhìn mới: Tác giả cũng đưa ra một số nhận xét, đánh giá về khuynh hướng Tân Nho gia của Trần Trọng Kim.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27313
ISSN: 0866-7632
Bộ sưu tập: Triết học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.29 MBAdobe PDF
Your IP: 54.236.59.154


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.