Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27349
Title: Ảnh hưởng của chế độ tiền xử lý và chiết rút đến chất lượng của chitosan từ vỏ đầu tôm sắt ( Parapenaeopsis sculptulis)
Authors: Lê, Thị Minh Thủy
Nguyễn, Thị Yến Nhi
Keywords: Công Nghệ Chế Biến Thủy Sản
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Đề tài nghiên cứu sản xuất chitosan từ vỏ đầu tôm sắt bằng phương pháp hóa sinh kết hợp được thực hiện nhằm giảm thiểu lượng hoá chất và tạo ra sản phẩm chitosan có giá trị kinh tế cao. Nghiên cứu thông qua 4 thí nghiệm: khử protein, khử khoáng, chuyển chitin thành chitosan bằng dung dịch NaOH và chế độ sấy đến chất lượng của chitosan. Kết quả cho thấy mẫu được xử lý bằng enzyme Alcalase 0,3% trong 5 giờ cho hiệu quả khử protein là tốt nhất (10,7%). Mẫu tiếp tục được ngâm với CH3COOH 5% trong 15 giờ và dung dịch HCL 4% trong 13 giờ thì hàm lượng khoáng còn lại là 0,480%. Mẫu đã qua xử lý được deacetyl hoá trong NaOH 50% ở nhiệt độ 60-65℃ trong 36 giờ thu được chitosan có độ deacetyl tốt nhất (93,6%). Sản phẩm được sấy ở nhiệt độ 60℃ trong 6 giờ có ẩm độ, hiệu suất thu hồi, độ nhớt và độ hoà tan tốt nhất lần lượt là 7,61%; 32,6%; 45,6 mPas và 94,3%.
Description: 19tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27349
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
745.64 kBAdobe PDF
Your IP: 3.81.89.248


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.