Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27377
Title: Thể chế quản lí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của Trung Quốc – Gợi mở cho Việt Nam
Authors: Nguyễn, Thị Ngọc Mai
Keywords: Thể chế
Đào tạo bồi dưỡng
Cán bộ
Công chức Trung Quốc
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc;Số 08 .- Tr.24-33
Abstract: Để không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý kinh tế - xã hội đất nước, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã luôn coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; chú trọng hoàn thiện thể chế quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu xây dựng đất nước ở mọi thời kỳ. Qua bài viết giới thiệu về việc Trung Quốc đã xây dựng hoàn thiện thể chế quản lý này và những kết quả đã đạt được sẽ có tính gợi mở cho Việt Nam trong việc đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27377
ISSN: 0868-3670
Appears in Collections:Nghiên cứu Trung Quốc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.83 MBAdobe PDF
Your IP: 54.160.19.155


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.