Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27399
Title: Phát triển phẩm chất nhân cách học sinh phổ thông đáp ứng mục tiêu đổi mới giáo dục ở nước ta hiện nay
Authors: Phan, Trọng Ngọ
Lê, Minh Nguyệt
Keywords: Nhân cách phẩm chất
Phẩm chất nhân cách
Phát triển nhân cách học sinh
Con đường phát triển nhân cách
Học sinh phổ thông
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tâm lý học;Số 8 .- Tr.3-15
Abstract: Bài báo đề cập các nội dung chủ yếu về nhân cách và phẩm chất nhân cách trong tâm lý học; phân tích mục tiêu và nội dung hình thành và phát triển nhân cách cá nhân theo cách tiếp cận đa diện. Trong đó, nhân mạnh các mô hình nhân cách và phẩm chất nhân cách cần phát triển ở học sinh phổ thông, đặc biệt là hình thành và phát triển cái tôi - yếu tố cốt lõi trong nhân cách. Bài báo cũng khái quát các con đường hình thành và phát triển nhân cách học sinh trong các nghiên cứu tâm lý học hiện nay, làm cơ sở cho việc xác định phương pháp giáo dục nhân cách học sình trong nhà trường phổ thông.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27399
ISSN: 1859-0098
Appears in Collections:Tâm lý học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
7.73 MBAdobe PDF
Your IP: 18.234.97.53


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.