Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27400
Nhan đề: Cảm nhận cô đơn của sinh viên và mối liên hệ giữa cảm nhận cô đơn với tự đánh giá bản thân, tiêu điểm kiểm soát bên ngoài
Tác giả: Trần, Thị Minh Đức
Từ khoá: Cô đơn
Tự đánh giá
Tiêu điểm kiểm soát
Sinh viên
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Tâm lý học;Số 8 .- Tr.16-30
Tóm tắt: Bài viết làm rõ thực trạng mức độ cảm nhận cô đơn, đánh giá bản thân, tiêu điểm kiểm soát bên ngoài và mọi liên hệ giữa chúng của 265 sinh viên tự cảm nhận mình có đơn. Các kết quả thu được góp phần củng cố giả thuyết rằng: có một mối liên hệ có ý nghĩa giữa những sinh viên tự cảm nhận mình cô đơn với xu hướng tự đánh giá thấp bản thân và đánh giá cao sự chi phối của các yếu tố quyết định từ bên ngoài, như sự phụ thuộc vào những người mà họ cho là có quyền lực. Ba thang đo (thang Cô đơn UCLA, thang Tự đánh giá Rosenberg và thang đo Tiêu điểm kiếm soát bên ngoài Levenson) bước đầu cho thấy có thể ứng dụng trên các nhóm khách thể Việt Nam bởi các giá trị tin cậy của thang đo.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27400
ISSN: 1859-0098
Bộ sưu tập: Tâm lý học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
8.9 MBAdobe PDF
Your IP: 52.3.228.47


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.