Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27401
Title: Tôn giáo và cá nhân – trường hợp Việt Nam
Authors: Nguyễn, Quang Hưng
Keywords: Tôn giáo
Đời sống cá nhân
Khổng giáo
Phật giáo
Tôn giáo dân tộc
Thế tục
Việt Nam
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo;Số 03 .- Tr.34-70
Abstract: Bài viết này tập trung vào việc phân tích sự hiện diện của tôn giáo (Khổng giáo, Phật giáo, và tôn giáo dân tộc) trong đời sống cá nhân người Việt Nam. Có một nghịch lý trong đời sống tôn giáo ở Việt Nam. Một mặt, dường như người Việt Nam không sùng đạo trong cuộc sống hàng ngày, nhưng mặt khác chúng ta thấy sự hiện diện của tôn giáo trong hầu hết các sự kiện quan trọng của đời người. Vậy, tôn giáo có thực sự đóng vai trò quan trọng đối với đời sống cá nhân người Việt Nam hay không và tại sao nghịch lý như vậy lại tồn tại trong đời sống người Việt Nam.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27401
ISSN: 1859-0403
Appears in Collections:Nghiên cứu Tôn giáo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
7.68 MBAdobe PDF
Your IP: 18.234.255.5


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.