Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27402
Title: Đạo tràng Niệm Phật: Lịch sử và đặc điểm
Authors: Nguyễn, Văn Quý
Keywords: Đạo tràng
Niệm Phật
Đặc điểm
Lịch sử
Tịnh Độ
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo;Số 03 .- Tr.71-94
Abstract: Trong bài viết này, bằng cách tiếp cận Sử học tôn giáo, tác giả tìm hiểu quá trình hình thành đạo tràng Niệm Phật và tìm ra những đặc điểm chung của đạo tràng này trong lịch sử Phật giáo Trung Quốc và Việt Nam.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27402
ISSN: 1859-0403
Appears in Collections:Nghiên cứu Tôn giáo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.94 MBAdobe PDF
Your IP: 18.234.255.5


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.