Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27404
Title: Về các thế hệ truyền đăng của Sơn môn Tế Xuyên - Bảo Khám ở tỉnh Nam Hà
Authors: Nguyễn, Sỹ Hưng
Keywords: Sơn môn
Tế Xuyên
Hà Nam
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo;Số 03 .- Tr.95-107
Abstract: Trong khuôn khổ của bài viết này, chúng tôi bước đầu giới thiệu giai đoạn thành lập Sơn môn Tế Xuyên và các thế hệ truyền đăng của Sơn môn từ khi thành lập đến nay.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27404
ISSN: 1859-0403
Appears in Collections:Nghiên cứu Tôn giáo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.31 MBAdobe PDF
Your IP: 18.234.255.5


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.