Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27407
Title: Tổng quan những vấn đề sức khỏe tâm lý của học sinh Trung học cơ sở - Trung học phổ thông qua các nghiên cứu giai đoạn 2007-2017
Authors: Trần, Thị Lệ Thu
Nguyễn, Thị Phương
Giang, Thị Ngọc Hân
Keywords: Sức khỏe tâm lý học đường
Học sinh
Trung học cơ sở
Trung học phổ thông
Khó khăn tâm lý
Rối nhiễu tâm lý
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tâm lý học;Số 8 .- Tr.45-61
Abstract: Bài viết tổng quan những nghiên cứu về khó khăn và rối nhiễu tâm lý của học sinh THCS - THPT qua các nghiên cứu sức khỏe tâm lý học đường từ năm 2007 đến năm 2017. Tổng luận những nhóm vấn đề và các rổì nhiễu tâm lý học đường mà những nghiên cứu này đã phát hiện; phân tích cách tiếp cận của những nghiên cứu này; đồng thời tổng quan hai hướng nghiên cứu chính đó là; (1) hướng nghiên cứu dựa vào phiếu điều tra/khảo sát do nhà nghiên cứu tự xây dựng và (2) hướng nghiên cứu sử dụng các thang đo, bảng sàng lọc, bảng kiểm trong đánh giá tâm lý học đường và đánh giá lâm sàng. Điểm luận những nghiên cứu với nhóm mẫu lớn tại các địa bàn nghiên cứu khác nhau. Những nhận xét, bình luận và kết luận về thực trạng các nghiên cứu giai đoạn 2007 - 2017 cũng như hướrig nghiên cứu tương lai về sức khoẻ tâm lý học đường cũng được phân tích, đề xuất.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27407
ISSN: 1859-0098
Appears in Collections:Tâm lý học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
9.75 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.180.174


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.