Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27411
Title: Di sản của V.I. Lê-nin: Giá trị lý luận và thực tiễn đối với cách mạng thế giới và Việt Nam
Authors: Nguyễn, Xuân Thắng
Keywords: Di sản của V.I. Lê-nin
Giá trị lý luận
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Cộng sản;Số 940 .- Tr.19-26
Abstract: Bằng hoạt động lý luận và thực tiễn xuất sắc, V.I.Lê-nin đã bảo vệ, phát triển chủ nghĩa Mác trong giai đoạn lịch sử mới - giai đoạn đế quốc chủ nghĩa và cách mạng vô sản; lãnh đạo thành công cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại năm 1917, lập nên nhà nước công nông đầu tiên trên thế giới, mở ra thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội. Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của V.I.Lê-nin là vô cùng vĩ đại, những đóng góp của Người cho giai cấp công nhân và những người lao động bị áp bức trên toàn thế giới là đặc biệt to lớn, mang ý nghĩa thời đại sâu sắc.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27411
ISSN: 0866-7276
Appears in Collections:Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.14 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.101.84


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.