Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27422
Title: Mức protein thích hợp trong thức ăn cho giống vịt Biển 15 – Đại Xuyên nuôi thương phẩm
Authors: Nguyễn, Văn Duy
Vũ, Đình Trọng
Vương, Thị Lan Anh
Mai, Hương Thu
Keywords: Thích hợp
Vịt Biển 15 – Đại Xuyên
Trọng lượng
Chỉ số sản xuất
Chỉ số kinh tế
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi;Số 87 .- Tr.09-17
Abstract: Mục đích của nghiên cứu này nhằm xác định được mức protein thích hợp cho vịt Biển 15 – Đại Xuyên nuôi thương phẩm qua các giai đoạn.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27422
ISSN: 1859-0802
Appears in Collections:Khoa học Công nghệ Chăn nuôi (Journal of Animal Science and Technology)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.47 MBAdobe PDF
Your IP: 23.20.20.52


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.