Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27425
Title: Đánh giá khả năng sản xuất và hiệu quả kinh tế của mô hình chăn nuôi giống vịt Biển 15 – Đại Xuyên thương phẩm
Authors: Lê, Thị Mai Hoa
Nguyễn, Văn Duy
Vương, Thị Lan Anh
Mai, Hương Thu
Nguyễn, Văn Tuấn
Keywords: Vịt Biển 15 – Đại Xuyên
Thương phẩm
Hiệu quả kinh tế
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi;Số 87 .- Tr.38-47
Abstract: Đề tài được thực hiện từ tháng 01 đến 12 năm 2017 theo dõi ba mô hình chăn nuôi vịt thương phẩm tại ba tỉnh ở hai vụ xuân – hè và thu – đông. Nhằm đánh giá năng suất hiệu quả kinh tế đối với chăn nuôi vịt Biển 15 – Đại Xuyên.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27425
ISSN: 1859-0802
Appears in Collections:Khoa học Công nghệ Chăn nuôi (Journal of Animal Science and Technology)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.05 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.125.76


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.