Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27439
Title: Tác động của vòng đời công ty đến chính sách cổ tức - trường hợp các công ty niêm yết tại Việt Nam
Authors: Bùi, Kim Phương
Keywords: Chính sách cổ tức
Vòng đời
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Công nghệ Ngân hàng;Số 150 .- Tr.54-61
Abstract: Nghiên cứu này kiểm định tác động của vòng đời công ty đến chính sách cổ tức (CSCT) của các công ty phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2008-2016. Sử dụng mô hình hồi quyTobit cho dữ liệu bảng, nghiên cứu cho thấy tác động cùng chiều của vòng đời công ty đến CSCT. Kết quả này vẫn ổn định sau khi thực hiện kiểm soát các yếu tố khác có thể tác động đến CSCT của công ty bao gồm khả năng sinh lợi, cơ hội đầu tư, quy mô công ty, tính thanh khoản của cổ phiếu và mức độ nắm giữ tiền.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27439
ISSN: 1859-3682
Appears in Collections:Kinh tế & Ngân hàng Châu Á (Công nghệ Ngân hàng)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.36 MBAdobe PDF
Your IP: 18.204.55.168


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.